×

Wyszukaj w BIP

szukaj

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

 1. Bogdan Kożuchowicz – Przewodniczący (przedstawiciel Skarbu Państwa – Ministra Rozwoju),
 2. Elżbieta Kołodziej (przedstawiciel Skarbu Państwa – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów),
 3. Marek Piorun (przedstawiciel Gminy Miejskiej Dzierżoniów),
 4. Tadeusz Sterniuk (przedstawiciel Województwa Opolskiego),
 5. Jacek Jóźwik (przedstawiciel Skarbu Państwa – Ministra Finansów).

Kompetencje Rady Nadzorczej:

 1. stały nadzór nad działalnością Spółki,
 2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 3. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 4. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 5. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 6. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 7. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 8. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 9. opiniowanie sporządzonego przez Zarząd Spółki Regulaminu specjalnej strefy ekonomicznej,
 10. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 11. przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 12. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 13. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 14. nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości,
 15. zawieranie, rozwiązywanie i zmiana warunków umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad zatrudniania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają to uprawnienie Zgromadzeniu Wspólników,
 16. wyrażenie zgody na wybór nabywcy konkretnej nieruchomości Spółki albo nabywcy udziału w konkretnej nieruchomości,
 17. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej równowartość 200.000 złotych, a nie przekraczającej równowartości 500.000 złotych (nie dotyczy nieruchomości),
 18. wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 150.000 zł,
 19. wyrażenie zgody na wystawianie weksli,
 20. wyrażenie zgody na tworzenie lub udział w podmiotach gospodarczych z zaangażowaniem kapitałowym powyżej 5% kapitału zakładowego oraz na tworzenie oddziałów i filii, z zastrzeżeniem paragrafu 36 ust. 1 pkt 17 Umowy Spółki,
 21. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której skutkiem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy nie związanej z przedmiotem działalności gospodarczej określonej w umowie Spółki, których wartość przekracza równowartość 50.000 złotych,
 22. wnioskowanie w sprawie ustalania zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z uwzględnieniem  paragrafu 20 Umowy Spółki,
 23. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów,
 24. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności,
 25. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
 26. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
  • Opublikowane przez: Maciej Wójcik
  • Utworzone przez: Maciej Wójcik
  • Data opublikowania: 2003-12-07 20:04:00
  • Data wytworzenia: 2003-12-07 20:04:00
 • Podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" Sp. z o.o.
 • Ilość odsłon: 2165
 • Rozwiń rejestr zmian strony
  • Modyfikacja: 2016-03-03 10:42:11 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2016-03-03 10:41:09 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2016-03-03 10:40:26 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2016-01-07 13:18:45 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2015-04-10 08:49:29 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2015-04-09 15:44:22 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2015-04-09 15:43:00 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2015-04-09 15:42:24 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2015-04-09 15:41:59 przez Maciej Wójcik
  • Utworzono: 2014-12-21 21:38:46 przez Maciej Wójcik
Wersja do druku: