×

Wyszukaj w BIP

szukaj

Udostępniania mienia oraz udzielania zezwoleń

Procedura udostępniania mienia oraz udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest – Park”

PROCEDURA

UDOSTĘPNIANIA MIENIA ORAZ UDZIELANIA ZEZWOLEŃ

NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

NA TERENIE

WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

„INVEST- PARK”

W celu wyłonienia przedsiębiorców, którym zostanie udzielone zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” lub zostanie udostępnione mienie, ustala się następującą procedurę postępowania :

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszej Procedury jest mowa o:

1) Strefie – należy przez to rozumieć, odpowiednio, Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” lub każdą z podstref Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”;

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”;

3) mieniu – należy przez to rozumieć prawo własności, inne prawa rzeczowe lub prawa obligacyjne, związane z korzystaniem z rzeczy w postaci położonych na terenie Strefy nieruchomości lub innych składników majątkowych położonych na terenie Strefy;

4) Zarządzającym – należy przez to rozumieć Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;

5) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

6) Komisji – należy przez to rozumieć komisję, która przeprowadzi przetarg łączny albo rokowania, dotyczące udostępnienia mienia i/lub wydania Zezwolenia;

7) Zezwoleniu – należy przez to rozumieć zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy.

2. Ustalenia przedsiębiorców, którym zostanie udzielone Zezwolenie i/lub zostanie udostępnione położone na terenie Strefy mienie, dokonuje Zarządzający, na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań albo publicznego zaproszenia do przetargu łącznego.

3.Ustalając termin publikacji zaproszenia do przetargu w odniesieniu do nieruchomości (mienia) stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, należy uwzględniać postanowienia przepisów szczególnych.

4. Przetargi łączne albo rokowania Zarządzający przeprowadza na podstawie rozporządzenia i niniejszej Procedury, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8 niniejszej Procedury.

5. O ile przedmiotem postępowania jest zarówno udostępnienie mienia, jak i udzielenie Zezwolenia, Zarządzający przeprowadza przetarg łączny.

6. O ile przedmiotem postępowania jest wyłącznie udzielenie Zezwolenia, Zarządzający przeprowadza rokowania.

7. W odniesieniu do nieruchomości (mienia) nie będącego w posiadaniu Zarządzającego, stosuje się przepisy szczególne regulujące zasady ich zbywania, obciążania lub oddawania w posiadanie zależne – właściwe dla dysponentów nieruchomości (mienia); w takim przypadku niniejszą Procedurę stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem pkt 8.

8. Przetargi na zbycie albo udostępnienie w innej formie mienia, nie będącego w posiadaniu Zarządzającego, przeprowadza się na podstawie umów zawartych z dysponentem tego mienia zawierających w szczególności:

1/ wskazanie podstawy prawnej zawarcia umowy,

2/ wskazanie podstawy prawnej dotyczącej zasad wyłaniania nabywców mienia,

3/ oznaczenie mienia przeznaczonego do udostępniania oraz formę tego udostępnienia ( zbycie, ustanowienie innego prawa ),

4/ określenie należnego Zarządzającemu wynagrodzenia oraz udziału w podziale wadium niepodlegającego zwrotowi.

II. PRZYGOTOWANIE PRZETARGU ŁĄCZNEGO ALBO ROKOWAŃ

9. Decyzję ( w formie uchwały ) o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie przedsiębiorców, którym zostanie udzielone Zezwolenie i/lub zostanie udostępnione mienie podejmuje Zarząd.

10. Zaproszenie do przetargu łącznego albo rokowań może być poprzedzone publicznym zaproszeniem do składania wstępnych zgłoszeń o zainteresowaniu inwestowaniem w Strefie, obejmującym co najmniej określenie branży zamierzonej działalności gospodarczej, mienia niezbędnego do jej prowadzenia oraz szacunkowej wartości planowanej inwestycji i wielkości zatrudnienia.

11. Materiały niezbędne do podjęcia decyzji, o której mowa w pkt 9 przygotowuje właściwa w sprawie komórka organizacyjna WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o., przedstawiając Zarządowi:

1/ inwentaryzację wstępnych zapytań, ofert i zgłoszeń podmiotów potencjalnie zainteresowanych inwestowaniem w Strefie, o ile dokonano takich czynności,

2/ projekt specyfikacji istotnych warunków przetargu albo rokowań, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem i/lub z innymi przepisami szczególnymi ( por. pkt 7 niniejszej Procedury) wraz z materiałami źródłowymi niezbędnymi do jej sporządzenia, obejmującymi, w przypadku przetargu łącznego, w szczególności:

a) wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z zatwierdzającą ten plan uchwałą właściwej rady gminy,

b) mapę ewidencyjną i wypis z rejestru gruntów,

c) odpis księgi wieczystej,

d) wycenę mienia, z uwzględnieniem ceny rynkowej (ceny oszacowania),

e) określenie nieruchomości (gruntu) lub jej części, podlegającej wyłączeniu z użytkowania rolniczego/leśnego,

f) kopie decyzji lub uchwał właściwych organów w przedmiocie zbycia mienia lub oddania w posiadanie zależne i wykazów tego mienia, ze wskazaniem daty ich obwieszczenia, jeśli takie jest wymagane,

3/ projekt zaproszenia do uczestnictwa w przetargu łącznym albo w rokowaniach,

4/ proponowaną cenę udostępnienia specyfikacji istotnych warunków przetargu albo rokowań,

5/ proponowany skład Komisji.

12. Specyfikacja istotnych warunków przetargu albo rokowań powinna zawierać dane i informacje określone w rozporządzeniu i/lub w innych przepisach szczególnych ( por. pkt 7 niniejszej Procedury), a ponadto powinna zawierać, w przypadku przetargu łącznego, w szczególności:

1/ informacje o nieruchomości (gruncie) lub jej części, podlegającej wyłączeniu z użytkowania rolniczego/leśnego, jeśli oferowana do udostępnienia nieruchomość nie została wyłączona z takiego użytkowania,

2/ pouczenie o obowiązku przedstawienia przed udostępnieniem mienia odpowiednio:

a) przez Oferenta zamierzającego podjąć działalność gospodarczą, która na mocy odrębnych przepisów wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia – stosownej koncesji lub zezwolenia,

b) przez Oferenta będącego cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

13. Komisję w liczbie 4-7 osób powołuje Zarząd, odrębnie dla każdego postępowania, wyznaczając jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, a także umożliwiając każdorazowo udział w jej składzie przedstawiciela posiadacza mienia (w przypadku przetargu łącznego dotyczącego mienia nie będącego w posiadaniu Zarządzającego), o ile uprawnienie takie przyznano posiadaczowi mienia zgodnie z umową, o której mowa w punkcie 8.

III. PRZEBIEG I USTALENIE WYNIKÓW PRZETARGU ŁĄCZNEGO

ALBO ROKOWAŃ

14. Przetarg łączny albo rokowania przeprowadza Komisja.

15. Każdy członek Komisji zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, że nie zachodzą w odniesieniu do niego okoliczności mogące poddawać w wątpliwość jego bezstronność; w razie późniejszego ujawnienia się takich okoliczności, członek Komisji, którego one dotyczą zobowiązany jest niezwłocznie wyłączyć się z dalszego w niej udziału, powiadamiając o tym Zarząd.

16. Przetarg łączny oraz rokowania składają się z części jawnej i niejawnej.

17. Część jawną przetargu łącznego albo rokowań przeprowadza się w terminie wskazanym w zaproszeniu; w tej części przetargu łącznego albo rokowań mają prawo uczestniczyć Oferenci.

18. W części jawnej przetargu łącznego albo rokowań Komisja w szczególności:

1/ stwierdza prawidłowość zaproszenia do przetargu łącznego albo rokowań oraz liczbę otrzymanych ofert ,

2/ dokonuje otwarcia ofert oraz ich oceny według kryteriów zawartych w specyfikacji opisanej w pkt 12 i, odpowiednio, ogłasza przerwę w części jawnej przetargu łącznego albo rokowań – nie dłuższą niż 14 dni – w celu uzupełnienia ofert albo podejmuje decyzje o odrzuceniu ofert, jeżeli nie odpowiadają one wymogom ustalonym w specyfikacji opisanej w pkt 12 oraz w § 6 rozporządzenia lub w innych przepisach szczególnych ( por. pkt 7 niniejszej Procedury)albo podejmuje decyzję o dopuszczeniu ofert do udziału w części niejawnej przetargu łącznego lub rokowań; Komisja niezwłocznie zawiadamia Oferenta o przerwie w części jawnej przetargu i o sposobie uzupełnienia oferty albo o odrzuceniu jego oferty albo o dopuszczeniu do udziału w części niejawnej przetargu łącznego lub rokowań,

3/ przyjmuje do protokołu oświadczenia i wyjaśnienia zgłoszone przez Oferentów lub ich przedstawicieli,

4/ zawiadamia Oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu łącznego albo rokowań,

5/ zawiadamia Oferentów o przewidywanym terminie zamknięciu przetargu łącznego albo rokowań,

6/ z zastrzeżeniem pkt 22, sporządza protokół, odpowiednio, z negocjacji albo z rokowań

albo z ustaleń wynikających z oferty, zawierający istotne postanowienia dotyczące warunków udzielenia Zezwolenia i/lub udostępnienia mienia, który podpisują: Oferent i członkowie Komisji; w przypadku nieobecności Oferenta w części jawnej przetargu łącznego albo rokowań, protokół z ustaleń wynikających z oferty przesyła się Oferentowi do podpisu, a Oferent obowiązany jest doręczyć Zarządzającemu podpisany protokół, w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania — pod rygorem odrzucenia oferty zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia lub zgodnie z innymi przepisami szczególnymi ( por. pkt 7 niniejszej Procedury).

19. Po zamknięciu części jawnej rokowań Komisja może postanowić o przeprowadzeniu ekspertyz opiniujących oferty zakwalifikowane do części niejawnej lub zwrócić się do Oferentów o złożenie dodatkowych informacji pisemnych lub ustnych określając jednocześnie termin do ich przedłożenia, który nie może być dłuższy niż 14 dni.

20. W części niejawnej przetargu łącznego albo rokowań Komisja ocenia oferty zakwalifikowane do części niejawnej, w tym ocenia zamierzenia, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy – według kryteriów ujętych w § 11 rozporządzenia lub w innych przepisach szczególnych ( por. pkt 7 niniejszej Procedury).

21.W przypadku uznania kilku ofert za równorzędne, Komisja może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z udziałem składających je Oferentów.

22. Komisja sporządza protokoły z części jawnej i niejawnej przetargu łącznego albo rokowań oraz protokół, o którym mowa w pkt 18.6/, przy czym ich treść przyjmuje w głosowaniu imiennym (bezwzględną większością głosów składu Komisji uczestniczącego w postępowaniu – po uwzględnieniu wyłączeń i nieobecności członków Komisji, z zastrzeżeniem, że w przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego Komisji) i przedkłada je Zarządowi w celu akceptacji wyników przetargu łącznego albo rokowań.

23. Decyzję o unieważnieniu przetargu łącznego albo odstąpieniu od rokowań podejmuje Zarząd; tego rodzaju decyzje Zarządu nie podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

24. Wyniki przetargu łącznego albo rokowań, zaakceptowane przez Zarząd, podlegają zatwierdzeniu w formie uchwały przez Radę Nadzorczą WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

IV. ZAWARCIE UMOWY I UDZIELENIE ZEZWOLENIA

25. Wyniki przetargu łącznego albo rokowań zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. opisaną w punkcie 24, stanowią podstawę udzielenia przez Zarząd Zezwolenia oraz zawarcia umowy dotyczącej zbycia lub oddania w posiadanie zależne mienia będącego przedmiotem postępowania.

26. Ogłoszenia wyniku przetargu łącznego albo rokowań dokonuje Zarząd w terminie do 3 dni od dnia zatwierdzenia wyników przetargu łącznego albo rokowań przez Radę Nadzorczą WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

27. Zezwolenie winno zawierać w szczególności:

1/ oznaczenie Zarządzającego jako organu wydającego Zezwolenie,

numer kolejny Zezwolenia i datę jego wydania,

2/ powołanie podstawy prawnej,

3/ oznaczenie przedsiębiorcy, którego Zezwolenie dotyczy,

4/ określenie przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub Polskiej Klasyfikacji Działalności,

5/ wskazanie terminu, do którego Zezwolenie jest udzielone,

6/ określenie warunków prowadzenia objętej Zezwoleniem działalności gospodarczej, w tym dotyczących w szczególności:

a) terminu zakończenia inwestycji,

b) zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy przez określony czas określonej liczby pracowników,

c) dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie Strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę,

7/ uzasadnienie faktyczne i prawne,

8/ pouczenie o sposobie i terminie zaskarżenia Zezwolenia,

9/ podpisy – z podaniem imion i nazwisk oraz stanowisk – osób upoważnionych do wydania Zezwolenia w imieniu Zarządzającego.

28. Oferent, wytypowany w drodze przetargu łącznego, zobowiązany jest do zawarcia umowy udostępnienia mienia położonego na terenie Strefy w terminie do 30 dni od daty wydania mu Zezwolenia, o ile w wyniku przetargu łącznego nie ustalono innego terminu.

29. W przypadku, gdy Oferent wytypowany w drodze przetargu łącznego nie wpłaci w ustalonym terminie ceny nabycia mienia lub uchyla się bez uzasadnienia od zawarcia umowy określonej w pkt. 28, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

30. Kopie wydanych Zezwoleń, niezwłocznie po ich udzieleniu, podlegają doręczeniu ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

  • Opublikowane przez: Maciej Wójcik
  • Utworzone przez: Maciej Wójcik
  • Data opublikowania: 2003-12-05 12:26:00
  • Data wytworzenia: 2003-12-05 12:26:00
 • Podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" Sp. z o.o.
 • Ilość odsłon: 863
 • Rozwiń rejestr zmian strony
  • Utworzono: 2014-12-21 21:59:15 przez Maciej Wójcik
Wersja do druku: