Rozstrzygnięcie przetargu z 17 grudnia 2014 r.

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu, wyznaczonego na dzień 16 grudnia 2014 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 2,0131 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie M. Opole, Mieście Opole, obręb Półwieś, położoną na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Opole, będącą własnością WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu o numerach: 9/38 o powierzchni 1,9950 ha (grunty orne RIVa, RIVb, dr), dla której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OP1O/00144329/8 oraz 12/10 o powierzchni 0,0181 ha (grunty orne RIVa), dla której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OP1O/00144324/3, (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez Global Steering Systems Europe sp. z o.o. z/s w Katowicach.
W dniu 17.12.2014 r.  Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą nr 1248/VII/14 wyraziła zgodę na wybór firmy Global Steering Systems Europe sp. z o.o. z/s w Katowicach jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości.

Partnerzy