Rozstrzygnięcie rokowań z dnia 25 czerwca 2014 r. (Podstrefa Wrocław)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuję, że w dniu 27 czerwca 2014 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 27 czerwca 2014 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.
Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę HS Wrocław sp. z o.o.
ul. Bierutowska 65-67, 51-317 Wrocław.
Uchwałą Nr 1224/VII/14 z dnia 30.06.2014 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy HS Wrocław sp. z o.o.
ul. Bierutowska 65-67, 51-317 Wrocław, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.

Partnerzy