Rozstrzygnięcie rokowań z dnia 19 lutego 2015 roku (Podstrefa Strzelin)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 19 luty 2015 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 19 luty 2014 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Strzelin uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
Inoxveneta sp. z o.o. ul. Ciepła 15/21, 50-524 Wrocław

Uchwałą Nr 1258/VII/15 z dnia 20.02.2015 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK”
sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Inoxveneta sp. z o.o. ul. Ciepła 15/21, 50-524 Wrocław, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Strzelin.

Partnerzy