Polski Produkt Przyszłości

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest organizatorem Konkursu Polski Produkt Przyszłości – jest to już XVIII edycja tego konkursu.

Celem Konkursu Polski Produkt Przyszłości, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja: jednostka naukowa-przedsiębiorca, z krajów Unii Europejskiej. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

produkt przyszłości jednostki naukowej,
produkt przyszłości przedsiębiorcy,
produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, którego projekt:

jest doprowadzony najdalej do etapu prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony),

albo

został wdrożony do praktyki produkcyjnej – w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu – (projekt wdrożony).

Zwycięzcy w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu.

Oprócz ww. nagród, Organizator Konkursu przewiduje również przyznanie nagród specjalnych:

za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off,
za projekt z branży ICT,
za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w procesie oceny zgłoszonych rozwiązań.

Wnioski konkursowe można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:

do dnia 5 maja 2015 roku, do godz. 16.30

na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail:

Dokumenty dla uczestników XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem: http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95417.asp.

Partnerzy