Rozstrzygnięcie przetargu łącznego z dnia 16 kwietnia 2015 r. (Podstrefa Nowa Ruda)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254 poz. 2550 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 16 kwietnia 2015 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 16 kwietnia 2015 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie tytuł prawny, w postaci leasingu finansowego
z opcją przeniesienia własności, do nieruchomości (zabudowanej halą przemysłowo – magazynową z zapleczem socjalnym i biurowym o całkowitej powierzchni użytkowej 2756,23 m2) o łącznej powierzchni 1,0009 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, gminie M. Nowa Ruda, Obręb 0008 – Słupiec, arkusz mapy 4, będącej własnością WSSE „INVEST-PARK”, składającej się z działek gruntu Nr 2/16 oraz Nr 2/18, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowej Rudzie prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW2K/00016597/2, znajdującej się w Podstrefie Nowa Ruda WSSE „INVEST-PARK” („Nieruchomość”), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez firmę Framo Morat Polska sp. z o.o., adres:
ul. Skarbowców 23A Bud B2, 53-025 Wrocław.
Uchwałą Nr 1284/VII/15 z dnia 17.04.2015 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, wyraziła zgodę na wybór firmy Framo Morat Polska sp. z o.o. jako podmiotu, który uzyska tytuł prawny, w postaci leasingu finansowego z opcją przeniesienia własności, do przedmiotowej nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.

Partnerzy