Rozstrzygnięcie przetargu łącznego z dnia 24 kwietnia 2015 r. (Podstrefa Kluczbork)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 24 kwietnia 2015 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 3,9528 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie kluczborskim, gminie Kluczbork, Obręb Ligota Dolna, AM 1, będącą własnością Gminy Kluczbork, składającą się z działek gruntu nr 616 oraz nr 617, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr OP1U/00029298/4, znajdującą się w Podstrefie Kluczbork Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Nieruchomość).

Na przetarg została złożona jedna oferta przez firmę „CEDROB” S.A., adres: ul. Płocka 5, 06-400 Ciechanów.
Uchwałą Nr 1285/VII/15 z dnia 27.04.2015 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, wyraziła zgodę na wybór firmy „CEDROB” S.A., adres: ul. Płocka 5, 06-400 Ciechanów, jako nabywcy przedmiotowej nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.

Partnerzy