Rozstrzygnięcie przetargu łącznego z dnia 7 maja 2015 r. (Podstrefa Dzierżoniów)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254 poz. 2550 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 7 maja 2015 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 14 kwietnia 2015 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 2,0000 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, gminie M. Dzierżoniów, obręb 0005-Zachód, na terenie Podstrefy Dzierżoniów, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu nr 99/8 o pow. 0,0130 ha (RIVa – 0,0130 ha), 100/8 o pow. 0,3116 ha (RIVa – 0,3116 ha), 102/11 o pow. 1,3422 (RIIIb – 0,2097 ha, RIVa – 1,1325 ha), 103/6 o pow. 0,3332 ha (RIIIb – 0,1514 ha, RIVa – 0,1818), dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1D/00038851/7, (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.
Na przetarg została złożona jedna oferta przez CW Lundberg sp. z o.o. z/s w Kiełczowie. W dniu 07.05.2015 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1287/VII/15 wyraziła zgodę na wybór firmy CW Lundberg z/s w Kiełczowie jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Dzierżoniów.

Partnerzy