Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 18.05.2015 r. (Podstrefa Kłodzko)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax.: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 282) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 465) i zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 158, poz. 1253) oraz zgodną z warunkami określonymi w Koncepcji, o której mowa w punkcie 6.1. Załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK ” (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość zabudowana o łącznej powierzchni 2,9973 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, gminie Kłodzko, miejscowości Jaszkowa Dolna, obręb 0006 Jaszkowa Dolna, na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Kłodzko, będąca własnością WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., składająca się z działek gruntu o numerach: 832/6 o pow. 0,8656 ha (Ba), na której posadowiona jest nowa hala przemysłowa z budynkiem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 2756,23 m2 wraz z infrastrukturą, 832/3 o pow. 1,6647 ha (RIIIb), 831/8 o pow. 0,4761 ha (RIIIb), dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1K/00095603/8, („Nieruchomość”).
 3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 7.303.500,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Podana cena jest ceną netto.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr 387” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 730.350,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) i płatne jest do dnia 09.06.2015 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą Rady Gminy w Kłodzku Nr 440/V/2010 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” we wsi Żelazno i Jaszkowa Dolna (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.01.2011 r., Nr 9, poz. 106) Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 3P,U,UC, gdzie: P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, U – tereny zabudowy usługowej z zakresu usług komercyjnych, UC – tereny rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2.
 7. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach, podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.).
 8. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 745 – 1500 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu ceny w kwocie 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 9. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 9.06.2015 r. do godz. 15:00; sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 10.06.2015 r. o godz. 10:00.
 11. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 12. W odniesieniu do Nieruchomości, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1187, z późn. zm.) Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy we Wrocławiu przysługuje prawo pierwokupu, które może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy we Wrocławiu zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.), Gminie Kłodzko przysługuje ustawowe prawo pierwokupu, które może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.
 13. Treść niniejszego ogłoszenia w języku angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia – Trwające.

Partnerzy