Rozstrzygnięcie przetargu łącznego z dnia 10 czerwca 2015 r. (Podstrefa Kłodzko)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254 poz. 2550 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 10 czerwca 2015 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 10 czerwca 2015 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość zabudowaną o łącznej powierzchni 2,9973 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, gminie Kłodzko, miejscowości Jaszkowa Dolna, obręb 0006 Jaszkowa Dolna, na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Kłodzko, będącą własnością WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu o numerach: 832/6 o pow. 0,8565 ha (Ba), na której posadowiona jest nowa hala przemysłowa z budynkiem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 2756,23 m2 wraz z infrastrukturą, 832/3 o pow. 1,6647 ha (RIIIb), 831/8 o pow. 0,4761 ha (RIIIb), dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00095603/8, (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez Kayser Automotive Systems Kłodzko sp. z o.o. z/s w Jaszkowej Dolnej.

W dniu 12.06.2015 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1292/VII/15 wyraziła zgodę na wybór firmy Kayser Automotive Systems Kłodzko sp. z o.o. z/s w Jaszkowej Dolnej jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Kłodzko.

Partnerzy