Rozstrzygnięcie rokowań z dnia 22 czerwca 2015 r. (Podstrefa Bolesławiec)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 22 czerwca 2015 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 22 czerwca 2015 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Bolesławiec uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

Favorite Gifts Print Europe sp. z o. o.
adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Uchwałą Nr 1296/VII/15 z dnia 23.06.2015 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – Favorite Gifts Print Europe sp. z o. o. adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Bolesławiec.

Partnerzy