Rozstrzygnięcie rokowań z dnia 25 września 2015 r. (Podstrefa Świebodzin)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 25 września 2015 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 25 września 2015 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Świebodzin uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
Johnson Controls Polska sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 78, 66-200 Świebodzin

Uchwałą Nr 1327/VII/15 z dnia 29.09.2015 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK”
sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Johnson Controls Polska sp. z o.o., ul. Świerczewskiego 78, 66-200 Świebodzin, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Świebodzin.

Partnerzy