Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 04.11.2015 r. (Podstrefa Żarów)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax.: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 282) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz 465) i zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość (niezabudowana) o powierzchni 1,3000 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, gminie Żarów, miejscowości Żarów, obręb nr 0001 Żarów, na terenie WSSE „ INVEST-PARK” w Podstrefie Żarów, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składająca się z działki gruntu Nr 969 o powierzchni 1,3000 ha (grunty orne RIIIa-0,4300 ha, RIVa-0,400 ha, RIVb-0,4700 ha), dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SW1S/00079084/2 („ Nieruchomość”).
 3. W stosunku do działki Nr 969 wchodzącej w skład Nieruchomości, toczy się postępowanie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Oferentowi, który zostanie wyłoniony w wyniku przetargu jako nabywca Nieruchomości, nie będą przysługiwały względem Zarządzającego Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST– PARK” żadne roszczenia z tytułu zmiany klasyfikacji gleboznawczej dla wymienionej działki.
 4. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 728.000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100). Podana cena jest ceną netto.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr 398” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 6. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 72.800,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100) i płatne jest do dnia 25.11.2015 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 7. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, zatwierdzonym Uchwałą Nr LIII/416/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24.10.2014 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 4515 z dnia 31.10.2014 r.), Nieruchomość położona jest na obszarze z przeznaczeniem podstawowym pod tereny obiektów produkcyjnych i usługowych (teren oznaczony symbolem 3.P/U).
 8. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach, podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.).
 9. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu, można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 7:45 – 15:00 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 10. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 25.11.2015 r. do godz. 15:00; sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 26.11.2015 r. o godz. 10:00.
 12.  Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 13. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Żarów, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2015, poz. 782).
 14. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

Partnerzy