Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 13.11.2015 r. (Podstrefa Opole)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, fax.: (+48 74) 664-91-62

 

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” oraz działając na zlecenie Gminy Miasto Opole na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.) zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 282) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 465) i zgodną z warunkami określonymi w Koncepcji, o której mowa w punkcie 6.1. Załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK ” (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).
2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa (niezabudowana) o łącznej powierzchni 0,2505 ha, obejmująca działkę gruntu Nr 5/65, arkusz mapy 62, położona w województwie opolskim, Mieście Opole, obręb 0061 Półwieś, znajdująca się w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością Gminy Opole, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00111019/2 (Nieruchomość).
3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 151.498,70 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 70/100). Podana cena jest ceną netto.
4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr 400” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 15.149,87 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 87/100) i płatne jest do dnia 14.12.2015 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. prowadzony przez bank PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK”
sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej –
ul. Północnej w Opolu (Uchwała Nr LXIII/649/06 Rady Miasta Opola z dnia 26.01.2006 r. Dz. U. Nr 18, poz. 652 z dnia 14.03.2006 r.) zmienionym Uchwałą Nr XIV/123/07 Rady Miasta Opola z dnia 28.06.2007 r. Dz. U. Nr 63, poz. 1906 z dnia 26.08.2007 r. Nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolami: 1-UC – tereny usług handlowych w obiektach o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, U – tereny zabudowy usługowej, PP – tereny zabudowy produkcyjno-technicznej, PS – tereny składów i magazynów, KT – tereny obsługi transportu, (KP) – strefy głównych parkingów publicznych i wewnętrznych – przeznaczenie towarzyszące, (Et) – stacje transformatorowe kontenerowe i wbudowane jako przeznaczenie towarzyszące, (KS) – tereny obsługi komunikacji – przeznaczenie towarzyszące.
7. Przez Nieruchomość przebiega nieużywana linia wysokiego napięcia 15 kV, która zostanie zlikwidowana w terminie do 30.11.2015 r.
8. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.).
9. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 745 – 1500 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po wpłaceniu kwoty 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto (w tym VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” Sp. z o.o. nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 w PKO BP S.A. O/Wałbrzych. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
10. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w terminie do dnia 14.12.2015 r. do godz. 1500. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 17.12.2015 r. o godz. 1000.
12. W przypadku, gdy przedsiębiorca wybrany w trakcie przetargu jako nabywca nieruchomości nie wpłaci w ustalonym w Specyfikacji terminie ceny nabycia Nieruchomości lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości lub umowy przenoszącej własność Nieruchomości w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
13. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. z 2014 r.,Dz. U. poz. 1490 z późn. zm.).
14. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” sp. z o.o. lub Prezydent Miasta Opola mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” sp. z o.o. może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje: Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 282). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.
16. Osobom, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2015 r., Dz. U. poz. 782 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 tejże ustawy, o ile złożyły w tej sprawie wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i złożyły oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę określoną w wykazie.
17. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

Partnerzy