Rozstrzygnięcie przetargu łącznego z dnia 24.11.2015 r. (Podstrefa Żarów)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254 poz. 2550 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 24 listopada 2015 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 24 listopada 2015 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 3,9400 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, gminie Żarów, miejscowości Żarów, obręb nr 0001 Żarów, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Żarów, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu:
– Nr 1012 o powierzchni 1,0700 ha (grunty orne RIIIa, RIIIb, RIVb),
– Nr 1013 o powierzchni 0,9100 ha (grunty orne RIIIa, RIVb),
– Nr 1014 o powierzchni 1,0300 ha (grunty orne RIIIa, RIVb),
– Nr 1015 o powierzchni 0,9300 ha (grunty orne RIIIa, RIVa, RIVb),
dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SW1S/00079083/5, (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez KCP sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu.

W dniu 27.11.2015 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1343/VII/15 wyraziła zgodę na wybór firmy KCP sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Żarów.

Partnerzy