Rozstrzygnięcie rokowań z dnia 11 grudnia 2015 (Podstrefa Świebodzice)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 11 grudnia 2015 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 11 grudnia 2015 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Świebodzice uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
SEGEPO-REFA sp. z o.o.
ul. Strefowa 2A, 58-160 Świebodzice

Uchwałą Nr 1351/VII/15 z dnia 15.12.2015 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy SEGEPO-REFA sp. z o.o. ul. Strefowa 2A, 58-160 Świebodzice jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST– PARK” w Podstrefie Świebodzice.

Partnerzy