Rozstrzygnięcie rokowań z dnia 9 grudnia 2015 (Podstrefa Opole)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 9 grudnia 2015 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Opole uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
ifm ecolink sp. z o.o.
ul. Północna 6, 45-805 Opole

Uchwałą Nr 1348/VII/15 z dnia 15.12.2015 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy ifm ecolink sp. z o.o. ul. Północna 6, 45-805 Opole jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST– PARK” w Podstrefie Opole.

Partnerzy