Roztrzygnięcie przetargu łącznego z dnia 25 listopada 2015 (Podstrefa Bolesławiec)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254 poz. 2550 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 17 grudnia 2015 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 17 grudnia 2015 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 0,5000 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie m. Bolesławiec, miejscowości Bolesławiec, obręb 0004 Bolesławiec – 4, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Bolesławiec, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działki gruntu nr 67/31 o powierzchni 0,5000 ha (grunty orne RIIIb – 0,4897 ha, grunty orne RIVa – 0,0103 ha) dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer JG1B/00041703/7, („Nieruchomość)”, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez KEGGER sp. z o.o. z/s w Wrocławiu.

W dniu 21.12.2015 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1353/VII/15 wyraziła zgodę na wybór firmy KEGGER sp. z o.o. z/s w Wrocławiu jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Bolesławiec.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty