Roztrzygnięcie przetargu łącznego z dnia 17 grudnia 2015 (Podstrefa Opole)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254 poz. 2550 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 17 grudnia 2015 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 17 grudnia 2015 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o powierzchni 0,2505 ha, obejmującą działkę gruntu Nr 5/65, arkusz mapy 62, położoną w województwie opolskim, Mieście Opole, obręb 0061 Półwieś, znajdującą się w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością Gminy Opole, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00111019/2 (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:

Łukasz Latała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe LADROB Łukasz Latała z/s w Opolu.

W dniu 12.01.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1354/VII/16 wyraziła zgodę na wybór firmy Łukasz Latała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe LADROB Łukasz Latała z/s w Opolu jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Opole.

Partnerzy