Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 29 stycznia 2016 r. (Podstrefa Kłodzko)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax.: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.) zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 282) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 465) i zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 158, poz. 1253) oraz zgodną z warunkami określonymi w Koncepcji, o której mowa w punkcie 6.1. Załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK
(Dz. U. Nr 158, poz. 1253).

2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość (niezabudowana) o łącznej powierzchni 0,4651 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, gminie Kłodzko, miejscowości Jaszkowa Dolna, obręb 0006 Jaszkowa Dolna, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Kłodzko, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., składająca się z działki gruntu nr 831/9 (grunty orne RIIIb), dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1K/00095603/8 („Nieruchomość”).

3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 167.400,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100). Podana cena jest ceną netto.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr 412” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.

5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 16.740,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100) i płatne jest do dnia 22.02.2016 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy w Kłodzku uchwałą
Nr 440/V/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” we wsi Żelazno i Jaszkowa Dolna, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2011 roku (Dz. Urz. Nr 9, poz. 106), Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami 3P, U, UC – przeznaczonym pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej z zakresu usług komercyjnych, tereny rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2.

7. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach, podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.).

8. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu, można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel
i świąt– w godzinach 745 – 1500 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16),
po wpłaceniu kwoty 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto (z VAT)
– na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138.

9. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.

10. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 22.02.2016 r. do godz. 1500; sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.

11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o. w dniu 23.02.2016 r. o godz. 1000.

12. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13. W odniesieniu do Nieruchomości, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1014) Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy we Wrocławiu przysługuje prawo pierwokupu, które może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy we Wrocławiu zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości. Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) Gminie Kłodzko przysługuje ustawowe prawo pierwokupu, które może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Gminę Kłodzko zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.

14. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty