Rozstrzygnięcie przetargu łącznego z dnia 19 lutego 2016 r. (Podstrefa Grodków)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 16 lutego 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego („Komisja”), wyznaczonego na dzień 19 lutego 2016 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość gruntową (niezabudowaną) o powierzchni 2,5845 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Grodków, Obręb Grodków, AM 2, będącą własnością Gminy Grodków, stanowiącą działkę gruntu nr 29 (RIIIa- 1,5871 ha, RIIIb- 0,3634 ha, PsIV- 0,6340 ha), dla której Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr OP1N/00038754/9, znajdującą się w Podstrefie Grodków Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” („Nieruchomość”), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Z uwagi na fakt, iż warunki określone w zaproszeniu do przetargu nie zostały spełnione, żaden oferent nie został przez Komisję zakwalifikowany do Przetargu. W związku z powyższym część jawna przetargu nie odbyła się, przetarg uznano za zakończony wynikiem negatywnym i zamknięty z chwilą podpisania uchwały nr 1361/VII/16 z dnia 23.02.2016 r. Rady Nadzorczej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” Sp. z o.o.

Partnerzy