Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 26 lutego 2016 r. (Podstrefa Leszno)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, iż Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o. Uchwałą Nr 1379/VII/16 w dniu 27.02.2016 r. zatwierdziła negatywny wynik przetargu, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość gruntową (niezabudowaną) o powierzchni 0,8028 ha, położoną w województwie wielkopolskim, powiecie Leszno, gminie Leszno, mieście Leszno, Obręb 5 Zaborowo, arkusz mapy 131, składającą się z działki gruntu 93/29 (grunty orne RV), będącą własnością Miasta Leszno, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr PO1L/00049738/7, znajdującą się w Podstrefie Leszno Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza, do którego to przetargu odbyły się kwalifikacje w dniu 23 lutego 2016 r., podczas których Komisja stwierdziła, że nie zostały spełnione wszystkie warunki określone w Zaproszeniu do przetargu, a zatem żaden oferent nie został przez Komisję zakwalifikowany do Przetargu.

Wobec powyższego cześć jawna przetargu nie odbyła się, przetarg uznano za zakończony wynikiem negatywnym i zamknięty z chwilą podpisania uchwały nr 1379/VII/16 z dnia 27.02.2016 r. Rady Nadzorczej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o.

Partnerzy