Rozstrzygnięcie przetargu łącznego z dnia 22 lutego 2016 r. (Podstrefa Bielawa)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015r, poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 22 lutego 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 22 lutego 2016 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o powierzchni 1,0107 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, gminie Bielawa, miejsc. Bielawa, Obręb 1 Północ, arkusz mapy 3, składającą się z działki gruntu nr 1133/9 (grunty orne RIIIa), będącą własnością Gminy Bielawa, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie (VI Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi księgę wieczystą numer SW1D/00052863/8, znajdującą się w Podstrefie Bielawa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, (Nieruchomość). na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez: JAMTEX sp. z o.o. z/s w Bielawie.

W dniu 27.02.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1377/VII/16 wyraziła zgodę na wybór firmy JAMTEX z/s w Bielawie jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Bielawa.

Partnerzy