Roztrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego dnia 29.01.2016 (Podstrefa Kłodzko)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254 poz. 2550 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 23 luty 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 23 lutego 2016 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o powierzchni 0,4651 ha, obejmującą działkę gruntu Nr 831/9, położoną w województwie kłodzkim, miejscowości Jaszkowa Dolna, obręb 0006 Jaszkowa Dolna, znajdującą się w Podstrefie Kłodzko Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK”, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą numer SW1K/00095603/8 (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez: TechPlast sp. z o.o. sp. k z/s w Polanicy-Zdrój.

W dniu 27.02.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1375/VII/16 wyraziła zgodę na wybór firmy TechPlast sp. z o.o. sp. k z/s w Polanicy-Zdrój jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Kłodzko.

Partnerzy