Roztrzygnięcie rokowań ogłoszonych dnia 25.01.2016 (Podstrefa Września)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, iż Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o. Uchwałą Nr 1376/VII/16 w dniu 27.02.2016 r. zatwierdziła negatywny wynik rokowań, mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”), które odbyły się w dniu 16 lutego 2016 r. I część części jawnej oraz 25 lutego 2016 r. II część części jawnej, w związku z odrzuceniem oferty złożonej na rokowania.

Wobec powyższego część niejawna nie odbyła się, rokowania uznano za zakończone wynikiem negatywnym i zamknięte z chwilą podpisania uchwały nr 1376/VII/16 z dnia 27.02.2016 r. Rady Nadzorczej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o.

Partnerzy