Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 8 kwietnia 2016 r. (Podstrefa Leszno)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015r, poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu
8 kwietnia 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 8 kwietnia 2016 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o powierzchni 0,8028 ha, położoną w województwie wielkopolskim, powiecie M. Leszno, gminie Leszno, mieście Leszno, Obręb 5 Zaborowo, arkusz mapy 131, składającą się z działki gruntu 93/29 (grunty orne RV), będącą własnością Miasta Leszno, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr PO1L/00049738/7, znajdującą się w Podstrefie Leszno Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”, (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez: Robinsons Polska sp. z o.o. z/s w Poznaniu.
W dniu 13.04.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1391/VII/16 wyraziła zgodę na wybór firmy Robinsons Polska sp. z o.o. z/s w Poznaniu jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Leszno.

Partnerzy