Rozstrzygniecie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 5 kwietnia 2016 r. (Podstrefa Kłodzko)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254 poz. 2550 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 5 kwietnia 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 5 kwietnia 2016 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 1,7003 ha, składającej się z działek gruntu nr 830/7 i nr 831/15 położonej w województwie kłodzkim, Gminie Kłodzko, obręb 0006 Jaszkowa Dolna, znajdującej się w Podstrefie Kłodzko Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK”, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą numer SW1K/00095603/8 (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez: WESSEL-POLIAMID sp. z o.o. z/s w Kłodzku.

W dniu 13.04.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1390/VII/16 wyraziła zgodę na wybór firmy WESSEL-POLIAMID sp. z o.o. w Kłodzku jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Kłodzko.

Partnerzy