Rozstrzygniecie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 26 kwietnia 2016 r. (Podstrefa Bolesławiec)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 26 kwietnia r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 26 kwietnia 2016 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 0,9054 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie m. Bolesławiec, miejscowości Bolesławiec, obręb 0004 Bolesławiec – 4, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Bolesławiec, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działki gruntu nr 67/46 o powierzchni 0,2457 ha (grunty orne RIIIb – 0,0147 ha, grunty orne RIVa – 0,2310 ha) oraz 67/48 o powierzchni 0,6597 ha (grunty orne RIIIb – 0,0008 ha, grunty orne RIVa – 0,6589 ha), dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer JG1B/00041703/7, („Nieruchomość)”, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTROS”
sp. z o.o. sp. k. z/s w Bolesławcu, ul. Ekonomiczna 1, 59–700 Bolesławiec

W dniu 29.04.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1393/VII/16 wyraziła zgodę na wybór firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTROS” sp. z o.o. sp. k. z/s w Bolesławcu, ul. Ekonomiczna 1, 59–700 Bolesławiec jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Bolesławiec.

Partnerzy