Rozstrzygniecie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 5 maja 2016 r. (Podstrefa Świdnica)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015r, poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 5 maja 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 5 maja 2016 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość gruntową o powierzchni 1,5877 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, gminie M. Świdnica, miejsc. Świdnica, Obręb 3 Fabryczna, arkusz mapy 9, składającą się z działki gruntu nr 1493/4 (grunty orne RIIIb, W-RIIIb), będącej własnością Gminy M. Świdnica, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy (V Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi księgę wieczystą numer SW1S/00047627/8, znajdującej się w Podstrefie Świdnica Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez: Pebek sp. z o.o. z/s w Świdnicy.

W dniu 16.05.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1397/VII/16 wyraziła zgodę na wybór firmy Pebek z/s w Świdnicy jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Świdnica.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty