Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 23 maja 2016 r. (Podstrefa Brzeg Dolny)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 3 czerwca 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 23 maja 2016 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Brzeg Dolny uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
PCC EXOL S.A.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

Uchwałą Nr 1405/VII/16 z dnia 03.06.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy PCC EXOL S.A. ul. Sikorskiego 4, 56-120 Brzeg Dolny jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Brzeg Dolny.

Partnerzy