Rozstrzygnięcie rokowań z dnia 31 maja 2016 r. (Podstrefa Oleśnica)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 31 maja 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 31 maja 2016 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Oleśnica uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
GKN Driveline Polska sp. z o.o.
ul. Południowa 18
56-400 Oleśnica

Uchwałą Nr 1408/VII/16 z dnia 03.06.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy GKN Driveline Polska sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Oleśnica.

Partnerzy