Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2016 roku (Podstrefa Bielawa)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015r, poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 23 czerwca 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2016 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o powierzchni 1,0173 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, gminie Bielawa, miejscowości Bielawa, Obręb 1 Północ, arkusz mapy 3, składająca się z działki gruntu nr 1133/10 (grunty orne RII, RIIIa), będąca własnością Gminy Bielawa, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie (VI Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi księgę wieczystą numer SW1D/00052863/8, znajdująca się w Podstrefie Bielawa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 

Na przetarg została złożona jedna oferta przez przedsiębiorcę:

Daniela Gogolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

DRG AGRO GROUP Daniel Gogolewski z/s w Tuszynie.

W dniu 15.07.2016 r.  Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1410/VIII/2016 wyraziła zgodę na wybór przedsiębiorcy Daniela Gogolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DRG AGRO GROUP Daniel Gogolewski z/s w Tuszynie. jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Bielawa.

Partnerzy