Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na 2 czerwca 2016 roku (podstrefa Nysa)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 2 czerwca 2016 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Nysa uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
Betoniarnie Odra sp. z o.o.
ul. Budowlanych 9/23
45-005 Opole
NIP: 754-308-7345

Uchwałą Nr 4772/16 z dnia 14.06.2016 r. Zarząd WSSE „INVEST – PARK”
sp. z o.o. nie wyraził zgody na wybór firmy Betoniarnie Odra sp. z o.o.,
ul. Budowlanych 9/23, 45-005 Opole jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Nysa.

Uchwałą Nr 1409/VIII/16 z dnia 15.07.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK”
sp. z o.o. zatwierdziła negatywny wynik rokowań w wyniku odrzucenia oferty na rokowania w dniu 13 czerwca 2016 r.

Partnerzy