Wyrównanie terenu wraz z pracami towarzyszącymi – podstrefa Jawor

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu,
58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,
tel.: (+48 74) 664-91-64; fax.: (+48 74) 664-91-62
www.invest-park.com.pl

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, dwustopniowy, obejmujący przetarg i negocjacje

NA PRZYGOTOWANIE TERENU – WYRÓWNANIE WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI TERENU O POWIERZCHNI OK. 113 HA ZLOKALIZOWANEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM GRANICAMI WSSE „INVEST-PARK” PODSTREFA JAWOR

  1. Przedmiotem zamówienia jest wyrównanie wraz z pracami towarzyszącymi terenu o powierzchni ok. 113 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób przeprowadzenia przetargu, sposób przygotowania oferty i kryteria oceny oferty określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu” („Specyfikacja”) wraz z załącznikami: projektem wykonawczym, przedmiarem robót.
  3. Warunkiem udziału w przetargu jest zakupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o. Specyfikacji i wpłacenie wadium. Wadium w pieniądzu wynosi 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) i płatne jest do dnia 28.07.2016 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w PKO BP S.A 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138; za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o; kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
  4. Specyfikację można otrzymać do dnia 22.07.2016r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie WSSE „INVEST- PARK” sp. z o. o. przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, po wpłaceniu kwoty 3 000 PLN netto (słownie: trzy tysiące złotych) plus należny podatek VAT – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o. w PKO BP S.A 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138; nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym ogłoszeniu i Specyfikacji.
  5. Oferty pisemne na przetarg należy składać w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o. przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (Biuro Zarządu, I piętro) w terminie do dnia 29.07.2016 r. do godz. 10:30; sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.
  6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o. w dniu 29.07.2016 r. o godz. 11:00.
  7. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. może unieważnić przetarg, bądź zamknąć przetarg bez wybrania oferty w przypadkach opisanych w Specyfikacji, w tym bez podania przyczyn. W tych przypadkach oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.

 

Partnerzy