Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 20 lipca 2016 roku (Podstrefa Oleśnica)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 20.07.2016 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 20.07.2016 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość gruntową o powierzchni 3,0977 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, gminie Miasto Oleśnica, miejscowości Oleśnica, Obręb Nr 0002, Oleśnica, arkusz mapy 40, składającą się z działki gruntu nr 15/9 (grunty orne RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb), będącą własnością Miasta Oleśnica, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer WR1E/00039161/2, znajdującą się w Podstrefie Oleśnica Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
Alucrom sp. z o.o. z/s w Bykowie (adres: Byków 90, 55-095 Mirków)

W dniu 27.07.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1416/VIII/16 wyraziła zgodę na wybór Alucrom sp. z o.o. z/s w Bykowie jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Oleśnica.

Partnerzy