Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 29 lipca 2016 r. (Podstrefa Opole)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 282) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 465) i zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 158 poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość (niezabudowana) o łącznej powierzchni 3,0000 ha, położona w województwie opolskim, powiat M. Opole, gmina M. Opole, miejscowości Opole, obręb nr 0061 Półwieś, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Opole, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składająca się z działek gruntu:
  – Nr 9/39 o powierzchni 1,9296 ha (grunty orne RIVa, RIVb, droga),
  – Nr 9/42 o powierzchni 1,0704 ha (grunty orne RIVa, RIVb),
  dla których Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00144329/8, („Nieruchomość”).
 3. W odniesieniu do działek nr 9/39 i 9/42 wchodzących w skład Nieruchomości nakłada się warunek ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej na rzecz działki nr 9/43 zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). Działki nr 9/39 i 9/42 wchodzące w skład Nieruchomości mają zapewniony dostęp do drogi publicznej w związku z ustanowioną na działce nr 9/38 nieodpłatną służebnością drogową na rzecz ww. działek.
 4. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 1.950.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Podana cena jest ceną netto.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr 434” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 6. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 195.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) i płatne jest do dnia 19.08.2016 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 7. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej – ul. Północnej w Opolu, zatwierdzonym Uchwałą Nr LXIII/649/06 Rady Miasta Opola z dnia 26.01.2006 r. (Dz. U. Nr 18 poz. 652 z dnia 14.03.2006 r.) oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej – ul. Północnej w Opolu zatwierdzoną Uchwałą Nr XIV/123/07 Rady Miasta Opola z dnia 28.06.2007 r. (Dz. U. Nr 63 poz. 1906 z dnia 26.08.2007 r.) Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: 7-PP – tereny zabudowy produkcyjno-technicznej, PS – tereny składów i magazynów, KT – tereny obsługi transportu, U – tereny zabudowy usługowej, (KP) – strefy głównych parkingów publicznych i wewnętrznych – przeznaczenie towarzyszące, (KS) – tereny obsługi komunikacji – przeznaczenie towarzyszące, (Et) – stacje transformatorowe kontenerowe i wbudowane jako przeznaczenie towarzyszące, (Tk) – stacje wieżowe telefonii komórkowej (tereny dopuszczone dla lokalizacji stacji bazowych) – przeznaczenie towarzyszące, (Zl) – tereny lasów – przeznaczenie towarzyszące, (WSr) – tereny rowów – przeznaczenie towarzyszące.
 8. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach, podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015r. poz. 2081).
 9. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu, można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 815 – 1500 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138.
 10. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 11. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 22.08.2016 r. do godz. 10:00; sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 22.08.2016 r. o godz. 11:00.
 13. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 14. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje (i) Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu – zgodnie z art. 29 ust. 4 z dnia 19 października 1991 r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1014), które może być wykonane w ciągu miesiąca od dnia otrzymania przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział w Opolu zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości, (ii) Miastu Opole – zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), które może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Miasto Opole zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.
 15. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

 

Partnerzy