Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 1 sierpnia 2016 roku (Podstrefa Świebodzice)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015r, poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 1 sierpnia 2016 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 2,7462 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, gminie Świebodzice, miejsc. Świebodzice, Obręb Pełcznica 1, arkusz mapy 5, składającej się z działki gruntu nr 219/4 o pow. 1,3062 ha (grunty orne RIIIa) i 525 o pow. 1,4400 ha (grunty orne RII, RIIIa, RIIIb, RIVa) będącej własnością Gminy Świebodzice dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy (V Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi księgę wieczystą numer SW1S/00076273/3, znajdującą się w Podstrefie Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
ISOPAK POLAND sp. z o.o. z/s w Radomsku

W dniu 03.08.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1419/VIII/2016 wyraziła zgodę na wybór ISOPAK POLAND sp. z o.o. z/s w Radomsku jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Świebodzice.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty