Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 1 sierpnia 2016 roku (Podstrefa Leszno)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 01.08.2016 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 01.08.2016 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 0,8264 ha, położona w województwie wielkopolskim, powiecie M. Leszno, gminie M. Leszno, miejsc. Leszno, Obręb 5 Zaborowo, arkusz mapy 131, składającą się z działki gruntu:
– nr 93/27 o powierzchni 0,5204 ha (grunty orne RV, grunty zadrzewione i zakrzewione Lz-RV),
– nr 93/28 o powierzchni 0,3060 ha (grunty orne RV),
będącą własnością Miasta Leszna, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie (VI Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi księgę wieczystą numer PO1L/00049738/7, znajdującą się w Podstrefie Leszno Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
Manufaktura Drewna sp. z o.o. sp. k. z/s w Lesznie
(adres: ul. Złotnicza 14, 64-100 Leszno)

W dniu 03.08.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1420/VIII/16 wyraziła zgodę na wybór spółki Manufaktura Drewna sp. z o.o. sp. k. jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Leszno.

Partnerzy