Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 26 lipca 2016 r. (Podstrefa Wałbrzych)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 26 lipca 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 26 lipca 2016 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Wałbrzych uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
„MIGAPOL” sp. z o.o.
ul. Jachimowicza 7
58-306 Wałbrzych

Uchwałą Nr 1418/VIII/16 z dnia 3 sierpnia 2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy „MIGAPOL” sp. z o. o. ul. Jachimowicza 7, 58-306 Wałbrzych jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Wałbrzych.

Partnerzy