Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Podstrefa Jawor)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax.: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie prawo własności Nieruchomości A, opisanej w punkcie 2. A) poniżej oraz uzyska prawo do nabycia własności Nieruchomości B, opisanej w punkcie 2. B), na których będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 282) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 465) i zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi:
  A) nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 54,7581 ha, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie m. Jawor, w miejscowości Jawor, obręb 0001 Gospodarstwo, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie DSAG – S3 Jawor, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składająca się z działek gruntu o numerach: 99/23 o pow. 2,6332 ha (grunty orne RII – 0,0885 ha, RIIIa – 1,4635 ha, RIIIb – 1,0812 ha), 99/24 o pow. 0,7456 ha (grunty orne RII – 0,1768 ha, RIIIa – 0,5688 ha), 99/25 o pow. 48,3261 ha (grunty orne RII – 9,7736 ha, RIIIa – 31,1965 ha, RIIIb – 7,3560 ha), 99/27 o pow. 2,8993 ha (grunty orne RIIIa – 1,1179 ha, RIIIb – 1,3367 ha, RIVa – 0,4447 ha), 99/30 o pow. 0,1539 ha (grunty orne RIIIa – 0,1539 ha), które powstały w wyniku podziału działek gruntu o numerach: 99/12, 99/19, 99/21, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LE1J/00028895/6 („Nieruchomość A”), oraz
  B) nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 46,7094 ha, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie m. Jawor, w miejscowości Jawor, obręb 0001 Gospodarstwo, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie DSAG – S3 Jawor, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składająca się z działek gruntu o numerach: 99/26 o pow. 2,1521 ha (grunty orne RII – 0,8919 ha, RIIIa – 1,2602 ha), 99/29 o pow. 44,5573 ha (grunty orne RII – 5,1733 ha, RIIIa – 28,9053 ha, RIIIb – 7,9147 ha, RIVa – 2,5100 ha, nieużytki N – 0,0540 ha), które powstały w wyniku podziału działek gruntu o numerach: 9/12, 9/21, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LE1J/00028895/6 („Nieruchomość B”).
 3. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu łącznego Nr 436” („Specyfikacja”). Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Specyfikacji i wpłacenie wadium.
 4. W odniesieniu do Nieruchomości A oraz Nieruchomości B prawo pierwokupu przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych oddział we Wrocławiu zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1014) oraz Gminie Miejskiej Jawor, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774). Sprzedaż każdej z Nieruchomości nastąpi na podstawie umowy warunkowej sprzedaży, zawartej pod warunkiem niewykonania przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz przez Gminę Miejską Jawor prawa pierwokupu.
 5. WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. dopuszcza możliwość sprzedaży Nieruchomości A oraz Nieruchomości B na podstawie odrębnych umów. WSSE„INVEST – PARK” dopuszcza także możliwość poprzedzenia warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości A i Nieruchomości B jedną przedwstępną umową sprzedaży.
 6. WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. dopuszcza możliwość nabycia własności Nieruchomości B przez przedsiębiorcę, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym przetargu po nabyciu przez niego własności Nieruchomości A, nie później jednak niż w terminie i na warunkach określonych w Specyfikacji. Oferta przedsiębiorcy musi obejmować prawo nabycia własności Nieruchomości A oraz co najmniej ofertę nabycia prawa własności Nieruchomości B na zasadach określonych w Specyfikacji.
 7. Cena wywoławcza Nieruchomości A określona została na kwotę 23.825.249,31 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych 31/100). Cena wywoławcza Nieruchomości B określona została na kwotę 20.323.259,94 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 94/100). Podane ceny wywoławcze są cenami netto w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 8. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości A tj. 2.382.524,93 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote 93/100) i płatne jest do dnia 07.09.2016 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 9. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze Nr XXI/125/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. zmienionym uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze Nr XXII/134/2016 z dnia 24 lutego 2016r. Nieruchomość A oraz Nieruchomość B oznaczone są na rysunku planu symbolami: AG.1, AG.6 – tereny aktywności gospodarczej o przeznaczeniu podstawowym: 1) zabudowa produkcyjna, 2) zabudowa usługowa, KDZ.1 – tereny dróg publicznych zbiorczych. Uchwałą Nr XXV/150/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 maja 2016 r. przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego i przedmiotowa zmiana będzie obejmowała teren Nieruchomości A oraz Nieruchomości B.
 10. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach, podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081).
 11. Specyfikację można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:30 – 15:30 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138.
 12. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu, w Specyfikacji oraz wynikających z przepisów prawa.
 13. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 07.09.2016 r. do godz. 15:30; sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 08.09.2016 r. o godz. 10:00.
 15. Wszelkie koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty oraz nabyciem Nieruchomości A oraz B, w tym związane z prawem do nabycia Nieruchomości B ponosi przedsiębiorca.
 16. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może: A) odwołać ogłoszony przetarg; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości, B) zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, C) unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 17. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

 

Partnerzy