Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 22 sierpnia 2016 roku (Podstrefa Opole)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 22.08.2016 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 22.08.2016 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 3,0000 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie M. Opole, gmina M. Opole, miejscowości Opole, obręb nr 0061 Półwieś, składającą się z działek gruntu:

– nr 9/39 o powierzchni 1,9296 ha (grunty orne RIVa, RIVb, droga),

– nr 9/42 o powierzchni 1,0704 ha (grunty orne RIVa, RIVb),

będącej własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00144329/8, znajdującej się w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:

 

Skamol Polska sp. z o.o. z/s w Opolu

(adres: ul. Augustyna Kośnego 62, 45-372 Opole)

W dniu 24.08.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1427/VIII/16 wyraziła zgodę na wybór spółki Skamol Polska sp. z o.o. jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Opole.

Partnerzy