Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 8.09.2016 r. (podstrefa Jawor)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 08.09.2016 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 08.09.2016 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie prawo własności Nieruchomości A, oraz uzyska prawo do nabycia własności Nieruchomości B, opisanych poniżej, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza.

W skład mienia objętego przetargiem wchodziła:
A) nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 54,7581 ha, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie m. Jawor, w miejscowości Jawor, obręb 0001 Gospodarstwo, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie DSAG – S3 Jawor, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składająca się z działek gruntu o numerach: 99/23 o pow. 2,6332 ha (grunty orne RII – 0,0885 ha, RIIIa – 1,4635 ha, RIIIb – 1,0812 ha), 99/24 o pow. 0,7456 ha (grunty orne RII – 0,1768 ha, RIIIa – 0,5688 ha), 99/25 o pow. 48,3261 ha (grunty orne RII – 9,7736 ha, RIIIa – 31,1965 ha, RIIIb – 7,3560 ha), 99/27 o pow. 2,8993 ha (grunty orne RIIIa – 1,1179 ha, RIIIb – 1,3367 ha, RIVa – 0,4447 ha), 99/30 o pow. 0,1539 ha (grunty orne RIIIa – 0,1539 ha), które powstały w wyniku podziału działek gruntu o numerach: 99/12, 99/19, 99/21, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LE1J/00028895/6 („Nieruchomość A”) oraz
B) nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 46,7094 ha, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie m. Jawor, w miejscowości Jawor, obręb 0001 Gospodarstwo, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie DSAG – S3 Jawor, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składająca się z działek gruntu o numerach: 99/26 o pow. 2,1521 ha (grunty orne RII – 0,8919 ha, RIIIa – 1,2602 ha), 99/29 o pow. 44,5573 ha (grunty orne RII – 5,1733 ha, RIIIa – 28,9053 ha, RIIIb – 7,9147 ha, RIVa – 2,5100 ha, nieużytki N – 0,0540 ha), które powstały w wyniku podziału działek gruntu o numerach: 99/12, 99/21, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LE1J/00028895/6 („Nieruchomość B”).

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o. z/s w Warszawie
(adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa)

W dniu 08.09.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1430/VIII/16 wyraziła zgodę na wybór spółki Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o. jako podmiotu, który uzyska Zezwolenie, nabędzie prawo własności Nieruchomości A oraz uzyska prawo do nabycia własności Nieruchomości B.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty