Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 27.10.2016 (Podstrefa Kościan)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015r, poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 27 października 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 27 października 2016 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 1,3638 ha, znajdującej się w województwie wielkopolskim, powiecie kościańskim, Gminie Kościan, miejsc. Widziszewo, obręb 0032 Widziszewo, arkusz mapy 1, składającej się z działek gruntu o nr 40/26 o pow. 0,1215 ha (dr) i nr 41/14 o pow. 1,2423 ha (grunty orne RIIIa), będącej własnością Gminy Kościan, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie (V Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi księgę wieczystą numer PO1K/00055935/2, znajdującej się w Podstrefie Kościan Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” („Nieruchomość”), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez: EFT sp. z o.o. sp. k. z/s w Pianowie.

W dniu 04.11.2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1446/VIII/2016 wyraziła zgodę na wybór EFT sp. z o.o. sp. k. z/s w Pianowie jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Kościan.

Partnerzy