Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 15.12.2016 (Podstrefa Jelcz-Laskowice)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 15 grudnia 2016 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Jelcz-Laskowice uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

„ELICA GROUP POLSKA” sp. z o.o.
ul. Inżynierska 3
55-221 Jelcz-Laskowice

Uchwałą Nr 1468/VIII/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy „ELICA GROUP POLSKA” sp. z o.o. ul. Inżynierska 3, 55-221 Jelcz-Laskowice jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Jelcz-Laskowice.

 

Partnerzy