Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 04.01.2017 (Podstrefa Świebodzice)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 4 stycznia 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 4 stycznia 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Świebodzice uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DEFALIN Group S.A.
ul. Towarowa 16, 58-160 Świebodzice

Uchwałą Nr 1471/VIII/17 z dnia 11.01.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DEFALIN Group S.A., ul. Towarowa 16, 58-160 Świebodzice, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Świebodzice.

Partnerzy