Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 09.03.2017 r. (Podstrefa Opole)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 09.03.2017 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 09.03.2017 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 2,9959 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie M. Opole, gminie Opole, miejscowości Opole, obręb nr 0061 Półwieś, AM 62, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Opole, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działki gruntu nr 9/43 o powierzchni 2,9959 ha (grunty orne RIVa o pow. 2,3513 ha, grunty orne RIVb o pow. 0,6446 ha), dla której Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00144329/8 (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
„OPOLGRAF” Spółka Akcyjna z/s w Opolu
(adres: ul. Niedziałkowskiego 8-12, 45-085 Opole)

W dniu 16.03.20176 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1482/VIII/17 wyraziła zgodę na wybór spółki „OPOLGRAF” Spółka Akcyjna jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Opole.

Partnerzy