Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 5 maja 2017 r. (Podstrefa Prudnik)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, fax.: (+48 74) 664-91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK”, działając na zlecenie Gminy Prudnik oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 282 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 465) i zgodną z warunkami określonymi w Koncepcji, o której mowa w punkcie 6.1. Załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość (niezabudowana) o łącznej powierzchni 0,5693 ha, położona w województwie opolskim, powiecie prudnickim, Gminie Prudnik, miejscowości Prudnik, obręb ewidencyjny 0114 Prudnik, arkusz mapy 1, składająca się z działek gruntu nr 2884/46 o pow. 0,2998 ha (grunty orne RIVa) i nr 2885/46 o pow. 0,2695 ha (grunty orne RIVa – 0,2637 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp – 0,0058 ha), będąca własnością Gminy Prudnik, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku (V Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi księgę wieczystą numer OP1P/00036116/3, znajdująca się w Podstrefie Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, (Nieruchomość).
 3. Nieruchomość została wydzierżawiona przez Gminę Prudnik na podstawie umowy dzierżawy Nr MG-VI.6845.151.2016 z dnia 19.12.2016 roku na okres od dnia 19.12.2016 roku do dnia 31.12.2021 roku. Umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu z dniem sprzedaży Nieruchomości przez Gminę Prudnik.
 4. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 225.691,06 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 06/100). Podana cena jest ceną netto.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr 453” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 6. Wadium w pieniądzu wynosi 10% ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 22.569,11 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 11/100) i płatne jest do dnia 01.06.2017 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. prowadzony przez bank PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 7. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika, uchwalonym przez Radę Miejską w Prudniku uchwałą nr XXVI/276/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 62 z dnia 20 września 2004 r. , poz. 1689), zmienionym uchwałą nr XXII/224/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 29 z dnia 28 kwietnia 2008 r. poz.1002), zmienionego uchwałą nr XLIII/651/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 85, z dnia 22 października 2009 r. poz. 1266), zmienionym uchwałą nr LIII/849/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 52 z dnia 18 maja 2010 r., poz. 697), zmienionym uchwałą nr XXV/432/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. z dnia 17 lipca 2012 r., poz. 1017) oraz zmienionym uchwałą nr VIII/109/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. z dnia 22 maja 2015r., poz. 1262), Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem C22P,S,UP – tereny obiektów i urządzeń wytwórczości przemysłowej związanej infrastruktury technicznej i urządzonej zieleni izolacyjnej, obiektów i urządzeń składów i magazynów oraz obiektów i urządzeń wytwórczości usługowej, przemysłowej , obiektów, urządzeń, składów, magazynów
  i związanej infrastruktury technicznej. Dopuszczalna lokalizacja zapleczy administracyjno-technicznych, socjalnych i szkoleniowych oraz zieleni urządzonej.
 8. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081).
 9. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po wpłaceniu kwoty 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto (w tym VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 w PKO BP S.A. O/Wałbrzych. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 10. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w terminie do dnia 01.06.2017 r. do godz. 15:30. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 06.06.2017 r. o godz. 11:00.
 12. W przypadku, gdy przedsiębiorca wybrany w trakcie przetargu jako nabywca nieruchomości nie wpłaci w ustalonym w Specyfikacji terminie ceny nabycia Nieruchomości lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości lub umowy przenoszącej własność Nieruchomości w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. z 2014 r., Dz. U. poz. 1490 z późn. zm.).
 14. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” sp. z o.o. lub Burmistrz Prudnika mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 15. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje wyłącznie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 282 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.
 16. Osobom, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 tejże ustawy, o ile złożyły w tej sprawie wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i złożyły oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę określoną w wykazie.
 17. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia – Trwające.

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty