Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 10.05.2017 r. (Podstrefa Żarów)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 10 maja 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 10 maja 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Żarów uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

Yagi Poland Factory Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 58-130 Żarów

Uchwałą nr 1505/VIII/17 z dnia 22.05.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Yagi Poland Factory sp. z o.o., (adres: ul. Fabryczna 3, 58-130 Żarów, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Żarów.

Partnerzy