Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 14.06.2017 r. (Podstrefa Nowa Ruda)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax.: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń
co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości, opisanej w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 465) i zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).
 2. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego (okres użytkowania do 05.12.2089 r.) nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 2,6180 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, gminie
  m. Nowa Ruda, miejscowości Nowa Ruda – Słupiec, obręb 0007, 7-Słupiec, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Nowa Ruda, do której prawo użytkowania wieczystego posiada WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającej się z działki gruntu nr 4 (tereny przemysłowe – Ba – 2,6180 ha), dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowej Rudzie, prowadzi Księgę Wieczystą nr SW2K/00024592/6 („Nieruchomość”).
 3. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 30.06.2017 r.
 4. Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości określona została na kwotę 942.480,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100). Podana cena jest ceną netto.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr 460” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 6. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości netto tj. 94.248,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100) i płatne jest do dnia 11.07.2017 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 7. Zgodnie z Uchwałą Nr 96/XII/2003 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 22 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kłodzkiej, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dn. 15 stycznia 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r., nr 8, poz. 196) nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem PU, tj. o funkcji głównej jako tereny produkcji i usług.
 8. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach, podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081,)
 9. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu, można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:15 – 15:30 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138.
 10. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 11. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 11.07.2017 r. do godz. 15:30; sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 12.07.2017 r. o godz. 10:00.
 13. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 14. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Miejskiej Nowa Ruda, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).
 15. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

 

Partnerzy